Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego cz. 1

Ochrona praw osób doświadczających kryzysu psychicznego należy do Rzecznika Praw Pacjenta, który zadanie to realizuje w szczególności poprzez działalność Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?

Jest urzędnikiem administracji rządowej, pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta, członkiem korpusu służby cywilnej.

 

Jakie warunki należy spełnić, żeby zostać Rzecznikiem?

 1. Posiadać wykształcenie wyższe
 2. Posiadać wiedzę na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony tych praw
 3. Posiadać doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 4. Posiadać polskie obywatelstwo,
 5. Korzystać z pełni praw publicznych
 6. Nie być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
 7. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

Komu pomaga Rzecznik?

Pomoc jest udzielana pacjentom szpitali psychiatrycznych, przedstawicielom ustawowym, opiekunom prawnym lub faktycznym pacjentów. W sposób szczególny w zainteresowaniu Rzecznika pozostają osoby przyjęte do szpitala bez swojej zgody, niezdolne do jej wyrażenia, objęte zastosowaniem przymusu bezpośredniego i przebywające w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego.

 

Jakie są zadania Rzecznika?

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

 1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób
 3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób
 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

 

Jakie uprawnienia ma Rzecznik, aby mógł skutecznie realizować ww. zadania?

W celu skutecznej ochrony praw osób przebywających w szpitalu psychiatrycznym Rzecznik ma prawo:

 1. Wstępu do pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 2. Występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego, oraz do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń
 3. Dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta nawet bez jego zgody
 4. Porozumiewania się z osobami, którym udziela pomocy, bez udziału innych osób.

 

Gdzie można spotkać Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?

Wykaz podmiotów objętych wsparciem Rzeczników z podziałem na województwa znaleźć można tutaj

 

Więcej informacji o prawnych aspektach działalności Rzeczników znaleźć można w art. 10a – 10d ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego  oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 

Zapraszamy też do zapoznania się z relacją z jesiennego spotkania Rzeczników, które odbyło się w październiku Warszawie oraz ze sprawozdaniem z działalności Rzeczników w 2018 roku.

 

W kolejnym Blasku Psychiatrii poznacie Annę i Grzegorza, którzy opowiedzą Wam o tym, jak praca Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wygląda w praktyce. Zapraszamy już za kilka dni do kolejnej odsłony 25 Blasków Psychiatrii.