A A A

Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń

Dyrektor: Katarzyna Fiedorowicz

sekretariat: (22) 532 82 57
fax: (22) 532 82 32
e-mail: 

 

Do zadań Wydziału Spraw Osobowych i Wynagrodzeń należy:

1)      realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałych grup pracowniczych;

2)      prowadzenie spraw związanych z dyscypliną i czasem pracy pracowników;

3)      koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy;

4)      organizowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, służby przygotowawczej;

5)  koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz z przeprowadzaniem ocen członków korpusu służby cywilnej;

6)      przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych;

7)      badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, opracowywanie planów, organizowanie i dokumentowanie szkoleń oraz ocenianie ich efektywności;

8)      organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników;

9)      prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie nadzoru, kontroli, szkoleń i doradztwa;

10)  koordynacja oraz weryfikacja formalno-finansowa spraw związanych z przyznawaniem świadczeń socjalnych pracownikom i ich rodzinom oraz emerytom i rencistom;

11)  prowadzenie spraw związanych z obsługą ubezpieczenia na życie pracowników Biura;

12)  techniczna obsługa naboru kandydatów na przedstawicieli Rzecznika do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w tym przygotowywanie projektów aktów ich powoływana, odwołania, przekazywania informacji o powyższym ich pracodawcom oraz właściwym wojewodom i Wydziałowi Prawnemu;

13)  prowadzenie dokumentacji osobowej przedstawicieli Rzecznika do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

14)  prowadzenie dokumentacji oraz bieżące naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;

15)  opracowywanie planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania;

16)  kompletowanie oraz składanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji zgłoszeniowych i aktualizacyjnych oraz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;

17)  okresowe rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 30.12.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:22
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:22
Sprawdź historię zmian