A A A

Wydział Prezydialny

Dyrektor: Małgorzata Siwczyńska


sekretariat: (22) 532 82 16
fax: (22) 532 82 28
e-mail: 

 

 

Do zadań Wydziału Prezydialnego należy:

1)      prowadzenie spraw i koordynacja działań, dotyczących organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
na rzecz Biura, realizowanych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

2)      organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30.000 euro, w zakresie wspierania realizacji merytorycznych zadań komórek organizacyjnych;

3)      wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku, będącego w dyspozycji Biura, w tym prowadzenie ewidencji majątku;

4)      prowadzenie gospodarki materiałowej, w szczególności opracowywanie planów zakupów materiałów i wyposażenia, dokonywanie bieżącej analizy zakupów pod względem celowości i gospodarności;

5)      prowadzenie prac inwentaryzacyjnych majątku, będącego w dyspozycji Biura;

6)      planowanie i realizacja spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego oraz remontowego w Biurze;

7)      uzgadnianie treści umów i porozumień zawieranych przez Biuro na wniosek
i we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;

8)      prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez Biuro, z wyjątkiem umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi;

9)      prowadzenie ewidencji  umów zawieranych z pracownikami dotyczących korzystania z służbowych telefonów;

10)  prowadzenie ewidencji umów zawieranych z pracownikami na korzystanie  z  samochodów prywatnych do celów służbowych;

11)  rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników  z telefonów Biura;

12)  organizacja oraz nadzór nad archiwum zakładowym;

13)  opracowywanie zbiorczego Planu Wydatków Pozapłacowych na kolejny rok oraz jego aktualizowanie;

14)  monitorowanie poziomu wydatków Biura, pod kątem zgodności z zapisami umownymi, zgodności z planem wydatków pozapłacowych oraz ustawą prawo zamówień publicznych;

15)  zgłaszaniem oraz dokonywaniem opłat, zgodnie z procedurą opłat za abonament radiowo-telewizyjny;

16)  prowadzenie ewidencji książek, publikacji zakupionych do Biura;

17)  koordynacja skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII k.p.a., a w szczególności prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

18)  organizacja sekretariatu Kierownictwa;

19)  zapewnienie obsługi transportowej oraz nadzór nad taborem samochodowym Biura;

20)  zapewnienie obsługi technicznej oraz konserwacji urządzeń znajdujących się w Biurze;

21)  dokonywanie zakupów i dostaw do Biura;

22)  zapewnienie dystrybucji korespondencji w zakresie wymiany międzyresortowej;

23)  zapewnienie funkcjonowania instalacji telewizyjnej oraz urządzeń do odbioru telewizji;

24)  dystrybucja materiałów biurowych oraz higienicznych niezbędnych do prawidłowego działania komórek organizacyjnych;

25)  zapewnienie niezbędnych warunków użytkowania nieruchomości w zakresie ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej;

26)  zapewnienie utrzymania czystości w Biurze;

27)  współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie działań komórki;

28)  ewidencjonowanie gwarancji sprzętu elektronicznego i innych urządzeń znajdujących się w Biurze oraz organizowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 30.12.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:21
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:21
Sprawdź historię zmian