A A A

Wydział Prawny

Dyrektor: Paweł Grzesiewski

sekretariat: (22) 532 82 12
fax: (22) 532 82 33
e-mail: 

 

Wydział Prawny dzieli się na Sekcje:

  • Zespół Postępowań Wyjaśniających I;
  • Zespół Postępowań Wyjaśniających II;
  • Zespół Postępowań Sądowych oraz Postępowań w sprawach Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjenta;
  • Zespół Obsługi Prawnej oraz Legislacyjnej.Do zadań Zespołów Postępowań Wyjaśniających należy:

1)      prowadzenie postępowań wyjaśniających w trybie art. 50–54 ustawy oraz rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Rzecznika rozstrzygnięcia o niestwierdzeniu naruszenia prawa pacjenta;

2)      przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia nie wymagające podjęcia sprawy, w tym wskazanie wnioskodawcy przysługujących mu lub pacjentowi środków prawnych lub niepodjęcie sprawy;

3)      przekazywanie spraw kierowanych przez wnioskodawców lub pacjentów według właściwości, w tym do organów służby więziennej lub organów odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgniarek i położnych;

4)      wykonywanie poleceń Rzecznika w zakresie współpracy z Wydziałem Dialogu Społecznego i Komunikacji w zakresie podejmowanych spraw, w tym, w których Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające;

5)      współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

6)      analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

7)      obsługa bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika;

8)      obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio do Biura;

9)      opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki.
Do zadań Zespołu Postępowań Sądowych oraz Postępowań w sprawach Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów należy:

1)      prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy;

2)      zapewnienie udziału Rzecznika w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w tym sporządzanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego i skargi kasacyjne w sprawach, w których Rzecznik prowadził postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy;

3)      współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

4)      opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

5)      wykonywanie, na podstawie upoważnień Rzecznika, kompetencji Rzecznika unormowanej w art. 55 ustawy, zgodnie z którym w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony:

a)      żądać wszczęcia postępowania;

b)      brać udział w toczącym się postępowaniu,

 – na prawach przysługujących prokuratorowi.

 

Do zadań Zespołu Obsługi Prawnej oraz Legislacyjnej należy:

1)      obsługa prawna Biura;

2)      opracowywanie do przedłożenia Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw;

3)      przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

4)      opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

5)      uczestnictwo, na polecenie Rzecznika, w pracach komisji sejmowych, grup roboczych, konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki praw pacjentów;

6)      współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

7)      rozpatrywanie pod względem formalnym sprzeciwów wobec opinii i orzeczeń lekarza oraz zapewnienie obsługi Komisji Lekarskiej, o której mowa
w art. 31–32 ustawy;

8)      prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

9)      prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Rzecznika oraz Dyrektora Generalnego;

10)  opiniowanie pod względem prawnych i legislacyjnym projektów upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń Rzecznika i Dyrektora Generalnego oraz projektów umów o udzielanie zamówień publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych;

11)  monitoring zmian przepisów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

12)  sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności Rzecznika;

13)  sporządzanie decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej;

14)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura, w tym współpraca z Wydziałem Dialogu Społecznego i Komunikacji w zakresie przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia przedstawicieli mediów skierowane do Rzecznika oraz w zakresie przedstawiania przez Rzecznika właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zamierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta.

15)  zapewnienie obsługi prawnej Rzecznika w związku z działalnością wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

16)  opracowywanie pod względem legislacyjnym sprawozdań Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

17)  koordynacja pracy komórek organizacyjnych nad opracowywaniem sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 14.06.2013
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:16
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:16
Sprawdź historię zmian