A A A

Wydział Klasyfikacji Wniosków

Dyrektor: Ewa Przybyś

sekretariat: (22) 532 82 15
fax: (22) 833 08 86
e-mail: 

 

Do zadań Wydziału Klasyfikacji Wniosków należy:

1)      ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Biura, zgodnie z terminami zawartymi w k.p.a. i aktami obowiązującymi w Biurze;

2)      nadawanie znaczników wpływającej korespondencji;

3)   wstępna ocena i klasyfikacja korespondencji, podział na właściwe rzeczowo komórki organizacyjne zgodnie z ich zadaniami określonymi w Regulaminie;

4)      elektroniczne odwzorowywanie korespondencji wpływającej do Biura pocztą tradycyjną oraz składaną osobiście;

5)      współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w celu prawidłowego obiegu korespondencji;

6)      prawidłowa dystrybucja odwzorowanej elektronicznie korespondencji do komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem w systemie EZD;

7)      obsługa składów chronologicznych;

8)    współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy do spraw Informatyzacji Biura mająca na celu utrzymanie prawidłowego działania skrzynek elektronicznych oraz systemu EZD;

9)      niezwłoczne zgłaszanie odpowiednim komórkom wszelkich zauważonych nieprawidłowości w działaniach systemów elektronicznych;

10)  przyjmowanie z komórek organizacyjnych korespondencji wychodzącej oraz potwierdzanie ich wysyłki;

11)  organizacja materiałów niezbędnych do prawidłowego wysyłania korespondencji;

12)  prowadzenie zestawień korespondencji wychodzącej z Biura;

13)  wykonywanie wysyłki korespondencji wychodzącej z Biura za pomocą poczty tradycyjnej oraz organizowanie wysyłki paczek nadawanych przez komórki organizacyjne Biura;

14)  współpraca z Wydziałem Prezydialnym w dystrybucji korespondencji za pomocą Punktu Wymiany Międzyresortowej;

15)  informowanie interesantów o komórce organizacyjnej, do której korespondencja została przekazana;

16)  przyjmowanie oraz potwierdzanie wpływu ofert związanych z organizowanymi w Biurze przetargami oraz naborami;

17)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;

18)  wnioskowanie o zawieranie umów związanych z dystrybucją korespondencji w Biurze;

19)  sporządzanie, w ujęciu miesięcznym, zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w Biurze dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
oraz przekazywanie ww. informacji do 7 dnia każdego miesiąca organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 14.06.2013
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:22
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:22
Sprawdź historię zmian