A A A

Wydział Interwencyjno - Poradniczy

Dyrektor: Marzanna Bieńkowska

sekretariat: (22) 532 82 43
fax: (22) 532 82 31
e-mail: 

 

 

Wydział Interwencyjno-Poradniczy dzieli się na:

 • Zespół Obsługi Interesanta;
 • Zespół Porad i Analiz;

 

Do zadań Zespołu Obsługi Interesanta należy:

 1. obsługa bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika;
 2. obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio do Biura;
 3. w sytuacjach powzięcia informacji uprawdopodobniających naruszenie praw pacjenta lub istnienia szczególnie ważnego interesu strony albo interesu publicznego – podjęcie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. W przypadku załatwienia sprawy, w sposób o których mowa w zdaniu poprzednim, informacja o takim przypadku jest przekazywana przez Zespół Obsługi Interesantów do Zespołu Porad i Analiz, który występuje do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych celem potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów w zakresie, którego dotyczył sygnał. W pozostałych przypadkach, mając na uwadze w szczególności dokonaną przez Zespół Obsługi Interesantów ocenę przekazanych informacji w zakresie ich prawdziwości – informacje te są przekazywane do WPR lub WZP w celu wszczęcia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy, jeżeli ich weryfikacja wskazuje na zasadność wszczęcia tego postępowania;
 4. prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz o zasadach działania systemu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności opracowywanie we współpracy z WDK materiałów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 5. udział, na polecenie Rzecznika, w konferencjach, sympozjach, naradach dotyczących problematyki ochrony praw pacjentów;
 6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie podejmowanych spraw;
 7. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności WIP;
 8. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

 

Do zadań Zespołu Porad i Analiz należy:

 1. rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rzecznika przez osoby fizyczne, z wyjątkiem spraw należących do właściwości innych komórek organizacyjnych;
 2. przygotowywanie wystąpień Rzecznika w zakresie realizacji zadań określonych  w art. 47 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy;
 3. prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz o zasadach działania systemu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności opracowywanie we współpracy z WDK materiałów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 4. udział, na polecenie Rzecznika, w konferencjach, sympozjach, naradach dotyczących problematyki ochrony praw pacjentów;
 5. współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 6. współpraca z organizacjami zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 7. analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 8. współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie podejmowanych spraw;
 10. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności WIP.

 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 30.12.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:18
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:18
Sprawdź historię zmian