A A A

Wydział Finansowy

Główny Księgowy: Anna Kucharska

sekretariat: (22) 532 82 61
fax: (22) 532 82 32
e-mail: 

 

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1)      opracowywanie projektu budżetu w części „66 – Rzecznik Praw Pacjenta”;

2)      opracowywanie części finansowej projektu budżetu w układzie zadaniowym i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

3)     wprowadzanie do projektu budżetu w układzie zadaniowym i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wielkości mierników mierzących poziom realizacji celu zadania, podzadań i działań dla Biura;

4)      przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji projektów decyzji Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie zmian w budżecie państwa w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

5)      sporządzanie, w tym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, materiałów, sprawozdań i informacji o projektach i wykonaniu budżetu;

6)      przekazywanie Ministrowi Finansów miesięcznych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz ich aktualizacja;

7)      opracowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;

8)      opracowywanie wystąpień do Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;

9)      wykonywanie zadań Biura jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;

10)  prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych – zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym a także wydatków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

11)  wykonywanie funkcji głównego księgowego Biura i prowadzenie rachunkowości Biura;

12)  obsługa kasowa i bankowa Biura;

13)  terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)  bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów i wydatków Biura;

15)  kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;

16)  nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Biura oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 30.12.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 14.11.2017 godzina: 10:21
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2017 godzina: 10:21
Sprawdź historię zmian