A A A

Wydział do spraw Zdrowia Psychicznego

sekretariat: (22) 532 82 22
fax: (22) 532 82 34
e-mail:

 

Wydział do Spraw Zdrowia Psychicznego dzieli się na Sekcje:

  • Zespół Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego I;
  • Zespół Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego II.


Do zadań Zespołów Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

1) nadzór nad przestrzeganiem praw do pomocy w ochronie prawa osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających całodobowo świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w których pełni funkcję Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

2) realizacja odpowiednich unormowań ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności:

a)      pomoc osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny w dochodzeniu praw w sprawach związanych
z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

b)      wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg osób, o których mowa w pkt a;

c)      współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym osób, o których mowa w pkt a;

d)     inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

3) uchylony;

4) opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

5) współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom szpitali psychiatrycznych przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

6) współpraca z organizacjami zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

7) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

8) przygotowywanie projektów wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych;

9) określanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o analizę problemów dotyczących przestrzegania praw pacjentów oraz ich uwzględnianie w programach cyklicznych zjazdów szkoleniowych;

10) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie niezbędnym do prawidłowej  realizacji zadań ustawowych Rzecznika;

11) uczestnictwo, na polecenie Rzecznika, w pracach komisji sejmowych, grup roboczych, konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki ochrony zdrowia psychicznego;

12) współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie prowadzonych w nim postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów wszczętych wobec podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 

 

Rzecznicy w Szpitalach Psychiatrycznych są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Działają tylko na terenie danego szpitala i we właściwości spraw tam prowadzonych.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku po raz pierwszy wprowadzono funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy początkowo byli pracownikami Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia i wykonywali swoje zadania przy jego pomocy. Stworzyło to konieczność wypracowania standardów postępowania odnośnie ochrony praw pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki psychiatrycznej oraz koordynacji działań osób pełniących funkcje Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W WARUNKACH STACJONARNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄ FUNKCJĘ RZECZNICY PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

 

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

 

 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 19.02.2013
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 14.12.2017 godzina: 12:47
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 godzina: 12:47
Sprawdź historię zmian