A A A

Skargi, wnioski i petycje

Informacje o sposobie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

 

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi, wniosku czy też petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma.

 

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta lub pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, naruszenia praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

 

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspakajana potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 

Skargi, wnioski i petycje można składać:

 • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rpp.gov.pl
 • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
 • faksem pod nr 22 532-82-30
 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

 • w poniedziałki w godz. 9.00-18.00
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

W każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta lub osoba przez niego wyznaczona. Wnioski z prośbą o spotkanie z Rzecznikiem, w celu rezerwacji terminu, należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej ePUAPU bądź osobiście.

 

Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, mogą Państwo zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji. Złożenie skargi, wniosku lub petycji nie może wiązać się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla składającego.

 

Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

Kontakt z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest możliwy za pośrednictwem:

 • osoby przybranej lub poprzez zamówienie nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego, SKOGN - Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), które powinno być zgłoszone co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą.

Formularz zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową (DOC 31 KB)

 • połączenie online z tłumaczem języka migowego - na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta został zamieszczony banner, po kliknięciu którego użytkownik połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz po wysłuchaniu problemu osoby dzwoniącej skontaktuje się z pracownikiem Biura w celu uzyskania odpowiedzi oraz przekazania tych informacji osobie potrzebującej pomocy. Tłumacz online pozostaje do dyspozycji interesantów od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 20:00.
 • adres mailowy: sekretariat@rpp.gov.pl
 • numer fax.: (22) 532 - 82 - 30

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

 

Państwa skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Petycja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

 

Uprzejmie informujemy, że do koordynowania rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczone jest Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony danych osobowych oraz realizacji innych określonych zadań.

 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 23.01.2012
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 11.04.2018 godzina: 12:49
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 godzina: 12:49
Sprawdź historię zmian