Petycje

Informacja zbiorcza za rok 2016 – petycje rozpatrzone przez Rzecznika Praw Pacjenta

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195, z późn. zm.) informujemy, od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Rzecznik Praw Pacjenta rozpatrzył jedną petycję w sprawie stworzenia nowego prawa pacjenta. Petycja w części pozostającej poza kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta została przekazana zgodnie z właściwością do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; w części rozpatrywanej przez Rzecznika Praw Pacjenta odmówiono uwzględnienia petycji.

 

 

Petycje wpływające do Rzecznika Praw Pacjenta w 2016 r.

 

1. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 24 listopada 2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycja - PDF 106 KB


Sposób załatwienia petycji: przekazanie petycji w części pozostającej poza kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (27.12.2016 r.); odmowa uwzględnienia petycji w rozpatrywanej części (22.02.2017 r.).

 

 


 

Informacja zbiorcza za rok 2015 – petycje rozpatrzone przez Rzecznika Praw Pacjenta

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195, z późn. zm.) informujemy, że od wejścia w życie ustawy o petycjach (tj. od 6 września 2015 r. ) do dnia 31 grudnia 2015 r. Rzecznik Praw Pacjenta nie rozpatrzył żadnej petycji.