Pacjent

Jak powinien zachować się Pacjent?

  • Nie dawaj!
  • Nie proponuj!
  • Reaguj!

 

Gdy ktoś żąda od Ciebie  zachowania korupcyjnego...


Należy pamiętać, że znakomita większość pracowników ochrony zdrowia to wspaniali, troskliwi, doskonale wykształceni fachowcy, którzy z najwyższą starannością i najlepszą wiedzą udzielają nam świadczeń opieki zdrowotnej i mamy do nich pełne zaufanie.

Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której ktoś sugeruje (lub wręcz żąda od Ciebie) wniesienia opłaty lub innych korzyści majątkowych za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub finansowanych z budżetu państwa), to nie przyjmuj tej propozycji.

W przypadku, gdy spotkasz się nawet z najbardziej niewinną sugestią lub „propozycją nie do odrzucenia” ze strony personelu zakładów opieki zdrowotnej, niezwłocznie zawiadom prokuraturę lub Policję. Pamiętaj, gdy ktoś żąda od Ciebie nienależnej korzyści, to już w tym momencie popełnia przestępstwo. Każdy przypadek propozycji, żądania lub wymuszania dodatkowej, niczym nieuzasadnionej opłaty zgłaszaj organom ścigania . Na pewno pomoże to zwalczyć narastające zjawisko korupcji i w przyszłości uchroni przed nim Ciebie oraz innych pacjentów.
 

Już sama propozycja korupcyjna jest przestępstwem...


Nigdy nie proponuj, nie wręczaj i nie obiecuj żadnych korzyści majątkowych lub osobistych personelowi medycznemu w zamian za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, która należy ci się nieodpłatnie.

Pamiętaj, że już takie zachowanie jest przestępstwem i poniesiesz za nie odpowiedzialność.
Dla takiego postępowania nie stanowi usprawiedliwienia fakt, iż działałeś pod wpływem przymusu lub błędu, dla ratowania życia lub zdrowia swojego lub innych osób.

Proponując wręczenie łapówki, musisz liczyć się z tym, że Twoje działanie może zostać zgłoszone przez osobę, którą próbowałeś skorumpować (np. lekarza, pielęgniarkę lub położną). Wtedy to Ty będziesz sprawcą przestępstwa i poniesiesz karę. Pamiętaj, że osoby te również mają obowiązek zgłoszenia wszelkich przypadków skierowania do niech propozycji korupcyjnych przez pacjentów lub inne osoby.
 

Gdy już wręczyłeś korzyść majątkową...


Nawet w przypadku, gdy doszło do sytuacji, w której wręczyłeś korzyść majątkową lub osobistą albo jedynie złożyłeś obietnicę takich korzyści - nie jest za późno na działanie.

Pamiętaj, że nawet w sytuacji, gdy pacjent lub członek jego rodziny - zmuszeni stanem zdrowia lub innymi okolicznościami osobistymi - wręczyli korzyść majątkową, nie poniosą odpowiedzialności, jeżeli zawiadomią o tym fakcie prokuraturę lub Policję i ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organy te dowiedzą się o jego popełnieniu.

W momencie, gdy prokuratura lub Policja uzyska informację z innego źródła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym brałeś udział, będzie już za późno i obie strony (wręczający - pacjent lub członek jego rodziny oraz przyjmujący - np. lekarz) zostaną ukarane. Liczy się więc czas - im szybciej zostanie zgłoszone popełnienie przestępstwa, tym lepiej.
 

Gdy dowiedziałeś się o zachowaniu korupcyjnym popełnionym przez inne osoby...


Po otrzymaniu informacji o jakimkolwiek zachowaniu korupcyjnym popełnionym przez inne osoby nie powinieneś lekceważyć takiej informacji i zareagować. Jednakże przed zawiadomieniem prokuratury lub Policji o podejrzeniu popełniania przestępstwa spróbuj upewnić się, że informacja, którą otrzymałeś, jest wiarygodna i nie jest tylko zwykłą plotką lub pomówieniem.

Następnie podejmij kroki prawne, czyli zgłoś podejrzenie popełnienia przestępstwa organom ścigania - prokuraturze lub Policji. Niestety, tego rodzaju przestępstwa są szczególnie trudne do wykrycia i udowodnienia, dlatego też powinieneś ograniczyć własne działania do zawiadomienia organów ściągania, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami umożliwiającymi zebranie materiału dowodowego popełnienia przestępstwa.