Gdzie zgłosić

Gdzie zgłosić przypadek zaistnienia korupcji?

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zgodnie z art. 2 ustawy o CBA do właściwości Biura należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, ściganie ich sprawców, prowadzenie działań kontrolnych, analitycznych i prewencyjnych. W granicach zadań ustawowych funkcjonariusze CBA wykonują:

  • czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz - jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw;
  • czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa;
  • czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa”.

 

Kontakt do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz jego delegatur.

 

Prokuratura i Policja
Prokuratura oraz Policja to organy państwowe właściwe do prowadzenia postępowań karnych, także tych związanych z przypadkami korupcji.

Zgłoszenia można dokonać w każdej prokuraturze lub najbliższej komendzie Policji. Wojewódzkie Komendy Policji w całym kraju mają wyodrębnione specjalne komórki organizacyjne zajmujące się walką z korupcją. Uruchomione zostały także specjalne adresy e-mailowe, aby rozszerzyć dotychczasowe formy zgłaszania.

Zgłoszenie może być dokonane osobiście w siedzibach ww. organów ścigania lub w formie pisemnej - należy pamiętać, aby nie był to anonim, który może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Kontakt do Wydziałów do walki z Korupcją znajdujących się na terenie kraju.

 

Samorządy zawodów medycznych
W zwalczaniu korupcji pomocne będzie także samo środowisko medyczne.

Należy pamiętać, że zdecydowana większość pracowników ochrony zdrowia wykonuje swoją pracę bardzo uczciwie, sumiennie i z wielkim oddaniem oraz poświęceniem ratuje nasze życie i zdrowie.

Niestety, zdarzają się osoby nieuczciwe, które wykorzystują swoją zawodową sytuację i proponują różne zachowania korupcyjne pacjentom lub ich rodzinom w zamian za należną im pomoc medyczną, gwarantowaną przez Konstytucję RP. Takie niegodne zachowanie niektórych osób jest szkodliwe społecznie oraz podważa autorytet całego środowiska pracowników ochrony zdrowia. Dlatego też samorządy zawodowe są zainteresowane zwalczaniem korupcji wśród swoich członków.

Pamiętaj, że osoby wykonujące zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni) dopuszczający się korupcji, poza odpowiedzialnością karną, mogą ponieść również odpowiedzialność zawodową przed sądami dyscyplinarnymi prowadzonym przez samorządy zawodowe za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu danego zawodu medycznego.

Lekarze: każdy może zgłosić korupcję wśród lekarzy do najbliższej okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.

Pielęgniarki i Położne: w przypadku, gdy korupcja dotyczy postępowania pielęgniarek lub położnych, należy zgłosić to do okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Diagności Laboratoryjni: samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych, reprezentowany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, dysponuje także uprawnieniami umożliwiającymi pociągnięcie członków samorządu do odpowiedzialności przed Sądem Dyscyplinarnym. Przypadki korupcji wśród tej grupy zawodowej należy zgłaszać właśnie do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych .
 

Sądy zawodowe mogą orzec następujące kary:

  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do 3 lat (wyjątkowo w przypadku diagnostów laboratoryjnych na okres od 12 miesięcy do 5 lat),
  4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu oraz - wyłącznie w stosunku do pielęgniarek i położnych - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia na okres od l do 5 lat.