Aktualności

08-02-2017r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ws. Szpitala w Suchowoli

7 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. akt VII SA/Wa 2697/16), w którym oddalił skargę Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uznającej stosowane przez ten podmiot praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że postępowanie przeprowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta było prawidłowe, podkreślając skrupulatność organu oraz fakt zgromadzenia w nim obszernego materiału dowodowego.

 

Przypomnieć należy, że Rzecznik Praw Pacjenta w decyzji z dnia 21 kwietnia 2016 r. uznał praktyki stosowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli za naruszające zbiorowe prawa pacjentów, nakazał ich zaniechanie oraz zobowiązał szpital do usunięcia skutków naruszeń. Szpital nie zaskarżył tej decyzji do sądu administracyjnego w zwykłym trybie.

 

Dopiero po upływie miesiąca od doręczenia powyższej decyzji wniósł do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o stwierdzenie jej nieważności, argumentując go m.in. tym, iż inne organy, które kontrolowały podmiot nie dopatrzyły się naruszeń praw pacjentów. Rzecznik decyzją z dnia 28 września 2016 r. odmówił stwierdzenia nieważności poprzednio wydanej decyzji. Stwierdził, że nie zaszły jakiekolwiek przesłanki umożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł argumenty organu podkreślając, że jedynie Rzecznik Praw Pacjenta jest władny do dokonywania oceny czy doszło do naruszenia praw pacjentów. Żaden inny organ nie ma takiej kompetencji, a tym samym ich ocena jest nieistotna w niniejszej sprawie. Sąd podkreślił, że nie może być mowy o rażącym naruszeniu przez Rzecznika Praw Pacjenta prawa przy wydawaniu decyzji z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

 

Lista aktualności