Aktualności

08-08-2016r.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania praw pacjentów uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w tym m.in. honorowych dawców krwi, inwalidów wojennych i kombatantów. Niejednokrotnie podmioty lecznicze wyznaczają tej grupie pacjentów termin udzielenia świadczenia zdrowotnego bez uwzględnienia przysługujących uprawnień. W związku z nieprzestrzeganiem tego prawa Rzecznik ponownie zwraca uwagę na funkcjonujące od 18 maja 2014 r. zmienione zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne przywileje w tym zakresie.

 

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje:

  • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi;
  • Zasłużonym Dawcom Przeszczepu;
  • inwalidom wojennym i wojskowym;
  • kombatantom;
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają także prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

 

Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych. W przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowaniach wyjaśniających dotyczących dostępu pacjentów posiadających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością, Rzecznik stwierdził pewne uchybienia. Niejednokrotnie podmioty lecznicze wyznaczają tej grupie pacjentów termin udzielenia świadczenia zdrowotnego bez uwzględnienia przysługujących uprawnień. W przypadku kontynuacji leczenia i zleconych badań, pacjenci zobowiązani są oczekiwać na kolejne wizyty w ramach kategorii medycznej – przypadek stabilny, czyli gdy nieudzielenie świadczenia w trybie pilnym nie wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

 

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta korzystanie ze świadczeń poza kolejnością dotyczy nie tylko pierwszej wizyty, ale także kolejnych u lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak również wykonania zleconych badań. Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta jest zbieżne z opinią Narodowego Funduszu Zdrowia, który kontroluje podmioty lecznicze w zakresie prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

 

Jednakże z uwagi na występujące trudności w interpretacji przepisów przez placówki medyczne, Rzecznik Praw Pacjenta planuje zwrócić się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o uwzględnienie w toku planowych kontroli w 2016 r. podmiotów leczniczych, wobec których stwierdził naruszenie praw pacjenta.

Lista aktualności