Aktualności

13-04-2018r.

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – Stanowisko RPP

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił Ministrowi Zdrowia swoje stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

Bartłomiej Chmielowiec zgłosił następujące propozycje:

  1. uregulowanie obowiązku całodobowej opieki pielęgniarskiej (we wszystkie dni tygodnia) w całodobowych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana w żadnym akcie prawnym, nie zakłada jej również projekt rozporządzenia. Rzecznik uważa, że przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na jakość opieki nad pacjentami oraz ich bezpieczeństwo.
  2. w projekcie rozporządzenia odstąpiono od określania etatu przeliczeniowego lekarzy psychiatrów na łóżka (miejsca) i pozostawienie równoważnika etatu psychiatry dziecięcego bez względu na liczbę łóżek (miejsc) – w odniesieniu do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Rzecznik uważa, że przepisy w tym zakresie powinny przybrać inny kształt, tak aby w pełni zabezpieczyć pacjentów. Rzecznik Praw Pacjenta zwracał uwagę Ministra Zdrowia na ten problem już wcześniej, m. in. wskazując na braki kadrowe lekarzy ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży (treść wystąpienia). Propozycja w takiej formie jest rozwiązaniem doraźnym na czas wprowadzenia zmian systemowych i ustabilizowania sytuacji kadrowej.
  3. wątpliwość dotycząca zniesienia minimalnego czasu trwania wizyt. W projekcie  rozporządzenia usunięto minimalne wymagania dotyczące czasu trwania wizyt i porad lekarskich, psychologicznych, instruktorów terapii uzależnień i terapeutów w świadczeniach realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego), a także leczenia uzależnień. Zaproponowano uelastycznienie procesu terapeutycznego i dostosowanie realizacji świadczeń do potrzeb pacjentów oraz świadczeniodawców. Rzecznik podkreślił, że przyjęcie takiego rozwiązania może przyczynić się do indywidualnego podejścia do pacjenta – co będzie dla niego znaczną korzyścią. Niemniej zauważa również zagrożenie, że wizyty mogą być coraz krótsze, a w związku z tym może obniżyć się jakość świadczonych usług.
  4. rozważenie doprecyzowania wprost, jakie rodzaje sesji psychoterapeutycznych przysługują pacjentowi w szpitalu, tj. indywidualne, grupowe oraz rodzinne.

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta pozytywnie ocenił wyodrębnienie świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z podwójną diagnozą, tj. terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi. Bartłomiej Chmielowiec wskazał, że zaopatrywanie pacjentów w świadczenia na wcześniejszym etapie hospitalizacji może wpłynąć na obniżenie liczby realizacji świadczeń stacjonarnych leczenia psychiatrycznego.

Lista aktualności