Aktualności

01-12-2017r.

Standardy organizacyjne leczenia bólu

W dniu 11 maja 2017 r. weszła w życie – realizując również postulaty organizacji pacjenckich – nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Uregulowała ona wprost prawo Pacjentów do leczenia bólu i określiła obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie określania stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia. 

 

Minister Zdrowia wprowadzi wkrótce, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne leczenia bólu oraz wzór Karty Oceny Nasilenia Bólu, uwzględniającej informacje o jego nasileniu, charakterze czy też lokalizacji.

 

Wprowadzane zmiany to efekt m.in. wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie.
„Z radością przyjąłem kierunek proponowanych rozwiązań. Popierając te oczekiwane i dobre dla Pacjentów rozwiązanie, dokonam szczegółowej analizy proponowanych regulacji celem wprowadzenia do systemu prawnego optymalnych narzędzi gwarantujących właściwą realizację prawa Pacjentów do leczenia bólu”, powiedział Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta. 

Lista aktualności