Aktualności

28-03-2013r.

Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Rzecznik Praw Pacjenta od 2011 r. systematycznie monitoruje realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). W wystąpieniach do Ministra Zdrowia Rzecznik podkreślił problem braku utworzenia struktury koordynującej realizację Programu na szczeblu centralnym, niewielkie zaangażowanie struktur lokalnych (samorządów) oraz nierównomierne zaangażowanie resortów (poza resortem zdrowia) w realizację NPOZP. Zwróciła również uwagę na problemy finansowe oraz problemy kadrowe w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W chwili obecnej jest zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów a w szczególności psychiatrów dzieci i młodzieży, istnieją również braki kadrowe w innych zawodach m.in. pielęgniarek psychiatrycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz brak jest regulacji dotyczących wykonywania zawodu psychoterapeuty.

W kolejnych wystąpieniach kierowanych do Ministra Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta podkreślił konieczność wypracowania stanowiska oraz regulacji prawnych dotyczących sposobu funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego, w oparciu o które ma być realizowany rekomendowany w NPOZP model opieki środowiskowej.

Ponadto Krystyna Barbara Kozłowska - Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wystąpiła również do Marszałków Województw, oraz ministrów właściwych ze względu na cele Programu tj. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego stopnia wojewódzkiego oraz ww. resortów, Rzecznik Praw Pacjenta ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia wskazując trudności oraz opóźnienia w realizacji zadań wynikających z NPOZP. W szczególności Rzecznik wskazał brak rozwiązań systemowych dla tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego, brak pilotażowego programu wdrażania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej oraz brak podstaw prawnych dla funkcjonowania aktualnie powstających centrów zdrowia psychicznego.

Lista aktualności