Aktualności

27-02-2015r.

Psychologowie na oddziałach ginekologiczno – położniczych

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, iż pod koniec października 2014 r. występował w sprawie obowiązku zatrudniania psychologów na oddziałach ginekologiczno-położniczych.

 

Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpływają zgłoszenia kobiet oraz ich rodzin, które wskazują na brak wsparcia, zrozumienia oraz empatii lekarzy i innych pracowników medycznych podczas udzielania pacjentkom świadczeń zdrowotnych z obszaru ginekologii i położnictwa. W związku z powyższym Rzecznik wystąpił do konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej a także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego o opinię, czy na oddziałach ginekologiczno-położniczych powinien istnieć obowiązek zatrudniania psychologów. Otrzymane odpowiedzi wyraźnie wskazywały, że zarówno konsultanci jak i przedstawiciele towarzystw widzą zasadność zatrudniania psychologów na oddziałach ginekologiczno-położniczych.


W swoich opiniach konsultanci w poszczególnych dziadzinach medycyny wskazywali, że konieczność zatrudnienia psychologów na tych oddziałach przede wszystkim związana jest z zapewnieniem szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Profesjonalna pomoc psychologiczna w takich przypadkach jest potrzebna już od pierwszych chwil zaistnienia takich zdarzeń. Podkreślano również, że pomoc psychologa w takich sytuacjach przede wszystkim ma charakter doraźnej interwencji kryzysowej, jednak jest niezwykle ważna bo skorzystanie z takiej pomocy na oddziale szpitalnym będzie wspierało sięganie po pomoc psychologiczną już po wyjściu ze szpitala i ograniczy ujemne skutki takich doświadczeń. Po wyjściu ze szpitala pomoc i opieka psychologiczna może być kontynowania w innych placówkach np. poradniach zdrowia psychicznego.


Rzecznik Praw Pacjenta po przeanalizowaniu wszystkich odpowiedzi wystąpił również do Ministra Zdrowia w tym zakresie oraz przedstawił propozycję zmiany, która zakłada, że zatrudnienie psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych powinno stanowić warunek realizacji świadczeń, wpisany w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W rozporządzeniu tym określone zostały bowiem m.in. szczegółowe warunki, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.


Minister Zdrowia również za celowe uznaje zobowiązanie podmiotów leczniczych posiadających oddziały ginekologiczno-położnicze do zapewnienia świadczeń realizowanych poprzez psychologów. Podsekretarz Stanu p. Aleksander Sopliński w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Pacjenta zaznaczył, że przy okazji najbliższej nowelizacji ww. rozporządzenia, Ministerstwo Zdrowia będzie zabiegało o wprowadzenie jako warunku udzielania świadczeń w zakresie neonatologii oraz położnictwa i ginekologii dostępności w podmiotach leczniczych świadczeń psychologa.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia, z dnia 28 października 2014 r. [RzPP-ZIP.420.18.2014.JN] - 43,8 KB

 

 

 

Lista aktualności