Aktualności

20-02-2015r.

Porada receptowa

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że od 1 stycznia br. pacjenci kontynuujący leczenie mogą otrzymać receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu.

 

Z początkiem roku zmianie uległ art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w którym określone zostały warunki udzielenia tzw. porady receptowej. Zmiany te umożliwiają wystawienie recepty bez uprzedniego, osobistego zbadania pacjenta (tzw. recepta zaoczna), bez styczności z pacjentem, jak również wprowadzają obowiązek dokonania odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej oraz zasady wydania wystawionej recepty w ramach porady receptowej.

 

Jednakże, aby udzielenie porady receptowej nastąpiło zgodnie z prawem, łącznie muszą zostać spełnione następujące warunki:

• recepta musi być niezbędna do kontynuacji leczenia,

• porada receptowa musi być uzasadniona stanem zdrowia pacjenta,

• stan zdrowia pacjenta uzasadniający zastosowanie porady receptowej musi być odzwierciedlony w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Recepty lub zlecenia na wyroby medyczne mogą zostać przekazane:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
  • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

 

Upoważnienie lub oświadczenie powinno zostać odnotowane lub dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto zarówno informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, jak również o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

 

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że:

1) w przypadku wizyty receptowej, w trakcie której receptę odbiera pacjent, dodatkowe oświadczenia nie są potrzebne – wymagane jest jedynie spełnienie wyżej wspomnianych warunków.

2) w razie zgłoszenia się innej osoby po recepty przeznaczone dla pacjenta, także chorego przewlekle – pacjent powinien wypełnić i podpisać jeden z poniższych druków:

  • pisemne upoważnienie uprawniające wskazaną przez pacjenta osobę do odbioru recept, lub
  • oświadczenie, bez szczegółowego określenia danych dotyczących osoby.

Recepta może być wystawiona dopiero po dostarczeniu wypełnionego i podpisanego przez chorego druku upoważnienia lub oświadczenia oraz dołączeniu go do dokumentacji medycznej pacjenta lub dokonaniu adnotacji w tej dokumentacji.

3) jeśli receptę odbiera osoba wskazana w upoważnieniu albo posiadająca oświadczenie musi przy wydawaniu recept wypełnić i podpisać Oświadczenie o odebraniu recept.

 

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że od 4 października 2014 r. zmianie uległy zasady wystawiania recept lekarskich. Przede wszystkim wydłużony został okres na jaki może zostać wypisana recepta, a także zwiększono ilości leku, jakie lekarz może przepisać na jednej recepcie.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, lekarz może wystawić:

  • do 12 recept na występujące po sobie okresy stosowania (nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania), z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie może zostać przepisany lek na więcej niż 120 dni stosowania,
  • do 16 recept na niezbędne pacjentowi leki recepturowe (wykonane w aptece), w postaci maści, kremów, mazideł, past lub żeli do stosowania na skórę – na maksymalnie 120 – dniowy okres stosowania,
  • receptę na podwójną ilość leku recepturowego,
  • do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania (nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania),
  • receptę na ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania.

 

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Lista aktualności