Aktualności

21-02-2017r.

Pierwsza ugoda w sprawie, w której Rzecznik Praw Pacjenta brał udział na prawach przysługujących prokuratorowi

Po raz pierwszy sprawa cywilna dotycząca naruszenia praw pacjenta, w której Rzecznik Praw Pacjenta brał udział na prawach przysługujących prokuratorowi, zakończyła się ugodą. 15 lutego 2017 r. przed Sądem Rejonowym w województwie podkarpackim została zawarta ugoda pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta, podmiotem leczniczym i pacjentem. Kwota ugody opiewa na sumę 30 000 zł.

 

W styczniu 2016 r. Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie cywilne przeciwko szpitalowi, który naruszył prawo małoletniego pacjenta.


Naruszenie dotyczyło prawa dziecka-pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz prawa rodziców – przedstawicieli ustawowych – młodego pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych po otrzymaniu informacji o możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania.

 

Rzecznik Praw Pacjenta żądał w tej sprawie zasądzenia od szpitala na rzecz małoletniego pacjenta, płatnego do rąk jego rodziców – przedstawicieli ustawowych, zadośćuczynienia za krzywdę powstałą wskutek naruszenia praw.


15 lutego 2017 r. przed jednym z podkarpackich sądów rejonowych została zawarta ugoda pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta, szpitalem i pacjentem. Kwota ugody opiewa na sumę 30 000, 00 zł, która w ciągu miesiąca od dnia zawarcia ugody ma wpłynąć na konto małoletniego pacjenta.


Jest to pierwsza ugoda jaka zapadła w powództwie wytoczonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, w którym brał on udział w toczącym się postępowaniu na prawach przysługujących prokuratorowi.

 

 

Podstawa prawna:
ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  • art. 55 - uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta
  • art. 8 - zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
  • art. 16 oraz art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 2 - prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Lista aktualności