Aktualności

12-09-2014r.

Pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że świadczenia szpitalne i ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane pacjentom, nie podlegają rejonizacji.


Pacjent nie może zostać odesłany do miejsca swojego zamieszkania w sytuacji, gdy dokonał wyboru świadczeniodawcy na podstawie uzyskanego skierowania do leczenia w rodzaju: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie specjalistyczne), leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, opieki psychiatrycznej czy opieki długoterminowej i hospicyjno - paliatywnej.


Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Odmowa udzielenia świadczenia z powodu tzw. "rejonizacji" stanowi naruszenie prawa pacjenta. W sytuacji takiego naruszenia, pacjent powinien skierować skargę do dyrektora placówki medycznej, w której doszło do odmowy udzielenia świadczenia; właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; organu nadzoru nad placówką medyczną lub do Rzecznika Praw Pacjenta.


Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że powyższe zasady zakazujące tzw. „rejonizacji”, odnoszą się również do placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Lista aktualności