Aktualności

28-03-2019r.

Osoby starsze, niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione w psychiatrycznych oddziałach sądowych

Oddziały psychiatrii sądowej są miejscem wykonywania tzw. środka zabezpieczającego wobec osób, które popełniły czyn zabroniony, jednak działały w stanie niepoczytalności. W gronie pacjentów przebywających w tych oddziałach są osoby starsze, ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Środki zabezpieczające zostały uregulowane w rozdziale X Kodeksu karnego. Jednym z nich jest pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Ochrona praw osób przebywających w oddziałach sądowych pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Podejmują oni własnej inicjatywy działania na rzecz omawianej grupy pacjentów. To dzięki interwencji Rzeczników pacjentom w jednym z oddziałów umożliwiono wychodzenie na świeże powietrze także w miesiącach zimowych. Bartłomiej Chmielowiec skutecznie interweniował m.in. w sprawie pacjenta - głuchoniemego, niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu znacznym mężczyzny. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

 

Ten pacjent to nie jedyna osoba ze stopniem niepełnosprawności, wobec której orzeczono środek zabezpieczający. Rzecznik Praw Pacjenta analizuje sytuację seniorów przebywających w oddziałach sądowych. Z danych, które dotychczas zostały przekazane do naszego Biura przez dyrektorów szpitali psychiatrycznych wynika, że wśród kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia jest 50 osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Niektórzy z nich przebywają w szpitalach psychiatrycznych kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. To tylko cząstkowe dane, które ciągle wpływają do Rzecznika. Po uzyskaniu kompleksowych danych, podejmiemy dalsze działania w tej sprawie.

Lista aktualności