Aktualności

16-12-2016r.

Nowelizacja przepisów ustawy o działalności leczniczej

15 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie możliwości określania przez Ministra Zdrowia, w drodze rozporządzenia, standardów postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny. W efekcie zmian prawnych do kompetencji Ministerstwa Zdrowia należeć będzie wyłącznie określanie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej. Obowiązujące w chwili obecnej rozporządzenia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego przepisu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Przed dniem wejścia w życie obecnych przepisów art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, odnoszący się do ww. zagadnienia, brzmiał: „Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych”.

 

Aktualnie ten zapis brzmi następująco: „Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych”.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, w którym dokonano ww. zmiany, wpłynął do opiniowania do Rzecznika Praw Pacjenta w dniu 4 kwietnia 2016 r. Projekt ten nie przewidywał jednak jakichkolwiek zmian w zakresie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Zmiana ta została dokonana na późniejszym etapie rządowego procesu legislacyjnego, zatem Rzecznik Praw Pacjenta nie mógł się odnieść do tej propozycji opiniując projekt. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Rządowego Centrum Legislacji pierwszy raz propozycja omawianej zmiany pojawia się w projekcie ustawy przedłożonym na Stały Komitet Rady Ministrów.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do zaopiniowania do Rzecznika Praw Pacjenta

 

Przyjęty tekst ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

 

Lista aktualności