Aktualności

01-06-2017r.

Nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na lata 2018-2023

Rzecznik Praw Pacjenta, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017 r. I kadencji wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ogłasza nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023 (Ogłoszenie dotyczy wszystkich wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych)


I. Wymagania niezbędne:

 1.Wykształcenie i doświadczenie:

a) posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra w dziedzinie nauk prawnych i zatrudnienie przez okres co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych lub
b) posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych i wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

2. Posiadanie wiedzy z zakresu praw pacjenta.

3. Korzystanie z pełni praw publicznych.


II. Ponadto członkiem komisji wojewódzkiej nie może być osoba:
1. prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2. prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
3. wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego.


III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kopia dokumentów potwierdzających:
    • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych lub
    • wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

 

W składanych dokumentach należy jednoznacznie wskazać, której wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (w jakim województwie) oferta dotyczy.


Termin składania dokumentów:
05.06.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przedstawiciel do WKZM (ze wskazaniem województwa)”

 

 

Inne Informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 532 82 22
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

 

Treść ogłoszenia - PDF  584 KB

Lista aktualności