Aktualności

06-08-2018r.

Kopia danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej - RPP prosi o zgłaszanie uwag

Prośba Rzecznika Praw Pacjenta o zgłaszanie uwag i wątpliwości dotyczących stosowania art. 15 ust. 3 RODO w zakresie udostępnienia pacjentom kopii ich danych zawartych w dokumentacji medycznej

 

 

Od dnia 25 maja br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

W myśl art. 15 ust. 3 RODO administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

 

Mając na uwadze wątpliwości pojawiające się na tle realizacji ww. przepisu RODO dotyczące udostępniania kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów w zakresie relacji tego przepisu z przepisami krajowymi normującymi prawo dostępu pacjentów do ich dokumentacji medycznej (1) – dostrzegając potrzebę zabezpieczenia interesów pacjentów, a także podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności jeśli chodzi o praktyczny aspekt realizacji omawianego uprawnienia pacjentów – Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się z prośbą do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych o przekazanie do Rzecznika Praw Pacjenta pytań lub wątpliwości odnoszących się do omawianej materii.

 

Powyższe uprzejmie proszę przesłać do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres:

 

Przekazane informacje posłużą do analizy wskazanego zagadnienia. O jej wynikach Rzecznik Praw Pacjenta poinformuje odrębnym komunikatem. Nie będą natomiast udzielane odpowiedzi na poszczególne pisma.

 (1) Art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)

 

Lista aktualności