Aktualności

06-10-2016r.

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów przebywających poza stałym miejscem zamieszkania

Studia poza miejscem stałego zamieszkania to nie tylko nauka, ale niekiedy konieczność skorzystania z systemu opieki zdrowotnej. W związku z napływającymi od studentów zapytaniami, związanymi z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o możliwościach uzyskania świadczeń.

 

Zgodnie z przepisami prawa pacjent dokonuje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Może być zapisany tylko do jednego lekarza pierwszego kontaktu, jednakże trzy razy w roku ma prawo dokonać jego zmiany nieodpłatnie. Czwarta
zmiana kosztuje 80 zł. Dlatego osobom studiującym poza miejscem stałego zamieszkania, które przebywają tam tylko w weekendy oraz dni świąteczne zaleca się złożenie deklaracji w mieście, w którym podjęły naukę na uczelni wyższej.

 

Jednakże zawsze przebywający poza miejscem zamieszkania student – w sytuacji nagłego, pogarszającego się stanu zdrowia ma możliwość skorzystania z pomocy miejscowego lekarza. Nie jest wówczas wymagane złożenie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. O tym jednak, czy pacjentowi zostanie wówczas udzielona pomoc lekarska decyduje tylko i wyłącznie lekarz oceniając jego sytuację zdrowotną – decyzji nie podejmuje personel pomocniczy. Ponadto nie ma w tym zakresie ograniczeń, co do liczby wizyt w ciągu roku.

 

Pacjent przebywający poza miejscem zamieszkania ma również możliwość skorzystania z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jest to świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z miejscem zamieszkania oraz lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Studenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, we właściwym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego delegaturze.

 

W sytuacji, kiedy pacjent wymaga leczenia specjalistycznego, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowania nie są wymagane w przypadku świadczeń udzielanych przez ginekologa i położnika, dentystę, wenerologa, onkologa i psychiatrę. W pozostałych przypadkach wymagających objęcia pacjenta leczeniem specjalistycznym, konieczne jest skierowanie. Wystawia je lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny kieruje także na niezbędne w procesie leczenia badania diagnostyczne.

 

W sytuacjach nagłych, wymagających leczenia szpitalnego, lekarz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej kieruje pacjenta do szpitala. Skierowanie na hospitalizację może wystawić zarówno lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jak też lekarz prowadzący prywatną praktykę.

 

W razie pojawiających się pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
sekretariat@bpp.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Lista aktualności